Podmienky pre rezerváciu apartmánu

Pravidlá a povinnosti pri procese rezervovania

1.Bezpečnostný depozit

Ambiente Apartments si vyhradzuje právo vyžiadať si bezpečnostný depozit pri príchode na apartmán vo výške min. 100 EUR. Výška depozitu môže byť navýšená vzhľadom na skupinové rezervácie a počet osôb ubytovaných na apartmáne.

Bezpečnostný depozit predstavuje finančnú zábezpeku na pokrytie prípadného poškodenia apartmánu alebo častí prináležiacich rezidencii, kde je apartmán situovaný, dodatočného upratovania, ak bol apartmán zanechaný v stave zvýšeného neporiadku, nadmerného čerpania elektrickej energie alebo porušenie pravidiel spoločnosti, ako napríklad rušenie nočného kľudu či fajčenie na apartmáne, balkóne alebo terase rezidencie. Ambiente Apartments zadrží bezpečnostný depozit aj v prípade nepovoleného pobytu dodatočných osôb. Bezpečnostný depozit zadržaný na platobnej karte poníži disponzibilný zostatok a po kontrole apartmánu bude uvoľnený. Proces spätného uvoľnenia depozitu trvá 3-5 pracovných dní, v závislosti od typu banky.

Ak je proces zadržania bezpečnostného depozitu zamietnutý zo strany banky alebo nie je umožnený vôbec, je možné prevziať bezpečnostný depozit vo výške 100 EUR v hotovosti. Táto alternatíva však obnáša zorganizovanie osobnej kontroly apartmánu naším personálom vo vopred určenú hodinu v deň odubytovania sa z apartmánu.

Ak došlo počas pobytu hosťa k poškodeniu apartmánu alebo porušeniu pravidiel Ambiente Apartments, bezpečnostný depozit nebude vrátený alebo bude ponížený o potrebnú čiastku, ktorá zodpovedá náhrade za spôsobenú škodu. Ak poškodenie apartmánu prevyšuje hodnotu bezpečnostného depozitu, táto čiastka bude vyfakturovaná priamo hosťovi a splatná v plnej výške vzhľadom na deň splatnosti. Bezpečnostný depozit sa použije aj ako finančná náhrada za dodatočné upratovanie, ak bol apartmán zanechaný v stave zvýšeného neporiadku, ako aj v prípade, že hostia nedodržia maximálny možný čas odubytovania.

2.Zrušenie a zmena rezervácie

V prípade, že rezervácia obsahuje flexibilné storno podmienky a je zrušená viac ako 24 hodín pred dňom nástupu, žiaden storno poplatok nebude účtovaný. V prípade, že je takáto rezervácia zrušená menej ako 24 hodín pred nástupom alebo v prípade nedostavenia sa na apartmán, storno poplatok je vo výške 100% z ceny prvej noci. Nevratné rezervácie neumožňujú vrátenie financií po ich zrušení.
Upozorňujeme, že počas sviatočného obdobia, ako je Nový Rok, Veľká Noc či Vianočné sviatky, Ambiente Apartments si vyhradzuje právo požiadať hostí o zálohové zaplatenie nevratnej čiastky z ceny ubytovania vopred. Upozorňujeme, že zmena dátumov rezervácie je predmetom dostupnosti apartmánu a môžu z nej vyplývať aj dodatočné poplatky. Aj napriek maximálnej snahe členov tímu Ambiente Apartments spracovať a potvrdiť rezervácie, spoločnosť si vyhradzuje právo relokalizovať hostí do apartmánu rovnakého typu a štandardu v špeciálnych prípadoch, ako je napríklad obdržanie viacerých rezervácií na rovnaký apartmán v rovnakom termíne (tzv. ‚overbooking‘). Vo výnimočných prípadoch Ambiente Apartments musí požiadať hostí o zrušenie rezervácie. V takomto prípade je refundovaná plná čiastka z ceny, ktorú hosť už za ubytovanie v Ambiente Apartmetns zaplatil.

3.Čas ubytovania a odubytovania

Hostia musia rešpektovaťčasy určené spoločnosťou Ambiente Apartments pre ubytovanie a odubytovanie z apartmánov. Ak nebolo potvrdené inak, apartmány sú štandardne pripravené na nástup hostí od 15:00 v deň ich príchodu. Ak potrebujete zaručiť skorý nástup (pred 10:00), je potrebné rezervovať si apartmán o jednu noc skôr. Ak nebolo dohodnuté inak, všetky apartmány musia byť uvoľnené a kľúče odovzdané do 10:00 v deň odchodu. Po odsúhlasení a dohode dodatočného doplatku vopred je možné apartmán opustiť najneskôr o 15:00, v rámci ‚late check-out‘ služby. Pri požiadavke opustiť apartmán po 15:00 je potrebné doplatiť sumu vo výške ďalšej noci.

V prípade, že si prajete prísť na apartmán v deň nástupu po 19:00, je potrebné odsúhlasiť takúto možnosť ubytovania a podmienky s členom tímu Ambiente Apartments. Hosť pri nástupe obdrží kľuče od apartmánu a od prístupových dverí do budovy, ktoré musí prinavrátiť spôsobom určeným členom tímu Ambiente Apartments v deň odchodu. Nevrátenie alebo strata kľúčov bude pokutovaná vo výške 100 EUR za výmenu zámky a výrobu niekoľkých setov nových kľúčov.

4.Vybavenie a servis, ktoré zahŕňa cena ubytovania

Všetky apartmány sú plne zariadené a vybavené potrebnými elektrospotrebičmi a kuchynským riadom. Niektoré predmety, ako napríklad toaster, ventilátor, mobilná klíma, detská postieľka či stolička na kŕmenie, sú predmetom dostupnosti. Práve z toho dôvodu je potrebné vopred o dané predmety požiadať. Jedlo a nápoje (minibar) nie sú súčasťou vybavenia apartmánu. Iba základné toaletné potreby sú poskytnuté bezplatne hosťom pre ich pobyt.

Žiadne predmety nesmú byť z apartmánu odstránené či vyhodené. Cena ubytovania zahŕňa posteľné prádlo, uteráky, televízne a internetové služby. Prosíme, aby ste sa uistili, že všetky elektrospotrebiče sú vypnuté, ak nie sú používané. Hostia sú vyzývaní k šetreniu elektrickej energie formou vypínania televízie a zhasínania svetla po odchode z apartmánu.

5.Strata majetku hosťa

Ambiente Apartments nie je zodpovedné za stratu alebo poškodenie osobných vecí hostí alebo za úrazy hostí či členov ich skupiny počas pobytu v apartmáne do takej miery, ak nie je za úraz, stratu alebo poškodenie vecí Ambiente Apartments priamo zodpovedné. Vozidlá sú zaparkované na parkovacích státiach Ambiente Apartments na vlastné riziko. Ambiente Apartments neposkytuje poistenie v takýchto prípadoch. Odporúčame preto, aby si hostia vopred vybavili cestovné poistenie, ktoré im môže zaručiť finančnú kompenzáciu v prípade straty alebo poškodenia majetku.

6.Pobyt v Ambiente Apartments

Všetky apartmány spoločnosti Ambiente Apartments sú striktne nefajčiarske. Fajčenie nie je dovolené v žiadnej časti apartmánu, zahŕňajúc aj priestory balkónov či terás.Ambiente Apartments precízne dohliada na dodržiavanie nočného kľudu v hodinách od 22:00 do 6:00 a neumožňuje hosťom využívať priestory apartmánov za účelom osláv či rozlúčok so slobodou. Apartmány spoločnosti Ambiente Apartments sú obmedzené len na osobné, zákonné a správaním primerané využívanie.

Právo vysťahovania hosťa

Ambiente Apartments si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez akéhokoľvek nároku na refundáciu v prípade, že počas pobytu došlo k porušeniu pravidiel spoločnosti alebo ak spoločnosť obdržala vážnu sťažnosť na správanie hosťa. Rovnako si Ambiente Apartments vyhradzuje právo neubytovať hosťa, ak je pri príchode na apartmán pod vplyvom alkoholu alebo drog alebo svojim správaním ohrozuje či uráža okolie.

Obsadenie

Maximálna stanovená obsadenosť apartmánu nesmie byť prekročená. V Ambiente Apartments je zakázané ubytovaťďalších hostí bez registrácie. Deti do veku 6 rokov môžu byť ubytované bez poplatku, ak zdieľajú existujúce a pripravené lôžka s rodinou. Detská postieľka s bielizňou a uterákmi je dostupná na vyžiadanie za príplatok 5 Eur/noc. Ak to umožňuje kapacita apartmánu, je možné ubytovať extra osobu za príplatok 15 Eur/noc.

Ambiente Apartments si takisto vyhradzuje právo neprijať skupinové rezervácie, ktoré by znamenali obsadenie viac ako 3 apartmánov v rovnakom dátume. Skupinové rezervácie môžu byť schválené len členmi tímu Ambiente Apartments a to za špeciálnych cenových podmienok.

Domáce zvieratká

Domáce zvieratá nie sú povolené bez predchádzajúcej konzultácie a potvrdenia zo strany členov tímu Ambiente Apartments. Ak hosťom bolo povolené ubytovanie s domácim zvieratkom, prosíme, aby všetky vakcíny a s nimi spojené lekárske postupy boli aktuálne. Nie je povolené umiestňovať domáce zvieratká na nábytok alebo postele a takisto nie je povolené ponechať ich bez dohľadu v interiéri apartmánu. Pred finálnym odubytovaním z apartmánu je dôležité apartmán odovzdať v pôvodnom stave, bez akéhokoľvek náznaku toho, že na apartmáne bolo ubytované domáce zvieratko.

Právo vstúpiť do apartmánu

Ambiente Apartments si vyhradzuje právo vstúpiť do apartmánu v primeranom čase a z adekvátného dôvodu. Tieto zahŕňajú realizáciu nepredpokladaných a nutných náprav (v interiéri či exteriéri apartmánu), pravidelných revízii interiéru alebo prerábania exteriéru, ktoré si vyžadujú sprístupnenie apartmánu.