Podmienky pre rezerváciu apartmánu

1. Pobyt v Ambiente Apartments

 • Všetky apartmány spoločnosti Ambiente Apartments sú striktne nefajčiarske. Fajčenie nie je dovolené v žiadnej časti apartmánu, zahŕňajúc aj priestory balkónov či terás. Hosť má povinnosť informovať ubytovateľa o škodách alebo zápachu, ktoré po príchode na apartmán objaví.
 • Nočný kľud platí denne medzi 22.00-06.00. Apartmány spoločnosti Ambiente Apartments sú obmedzené len na osobné, zákonné a správaním primerané využívanie.
 • Pobyt neregistrovaných hostí nie je na apartmánoch povolený.
 • Zvieratá nie sú povolené, pokiaľ nebolo odkomunikované s manažmentom inak a hosť neobdržal písomné potvrdenie o súhlase.

Právo vysťahovania hosťa

Ambiente Apartments si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez akéhokoľvek nároku na refundáciu v prípade, že počas pobytu došlo k porušeniu pravidiel spoločnosti alebo ak spoločnosť obdržala vážnu sťažnosť na správanie hosťa. Rovnako si Ambiente Apartments vyhradzuje právo neubytovať hosťa, ak je pri príchode na apartmán pod vplyvom alkoholu alebo drog alebo svojim správaním ohrozuje či uráža okolie.

2. Check-out pravidlá

 • Umyte použité riady a nechajte umývačku riadu prázdnu.
 • Nechajte chladničku a mrazničku prázdnu.
 • Pri odchode prosím vyhoďte smeti.
 • Oddeľte použité uteráky od čistých.
 • Prosíme pozatvárajte okná, vypnite svetlá a uistite sa, že ste vypli všetky spotrebiče vrátane
  klimatizácie.

3. Bezpečnostný depozit

Ambiente Apartments si vyhradzuje právo vyžiadať si bezpečnostný depozit pri príchode na apartmán vo výške min. 200 EUR (pri apartmánoch s 2- a 3-spálňami vo výške min. 300 EUR). Výška depozitu môže byť navýšená vzhľadom na závažnosť poškodenia apartmánu.

Bezpečnostný depozit predstavuje finančnú zábezpeku na pokrytie prípadného poškodenia apartmánu alebo častí prináležiacich rezidencii, kde je apartmán situovaný, dodatočného upratovania, ak bol apartmán zanechaný v stave zvýšeného neporiadku alebo porušenie pravidiel spoločnosti, ako napríklad rušenie nočného kľudu či fajčenie na apartmáne, balkóne alebo terase rezidencie. Ambiente Apartments zadrží bezpečnostný depozit aj v prípade nepovoleného pobytu dodatočných osôb. Bezpečnostný depozit zadržaný na platobnej karte poníži disponzibilný zostatok a po kontrole apartmánu bude uvoľnený. Proces spätného uvoľnenia depozitu trvá 3-5 pracovných dní, v závislosti od typu banky.

4. Zrušenie a zmena rezervácie

 • V prípade, že rezervácia obsahuje flexibilné storno podmienky a je zrušená viac ako 24 hodín pred dňom nástupu, žiaden storno poplatok nebude účtovaný. V prípade, že je takáto rezervácia zrušená menej ako 24 hodín pred nástupom alebo v prípade nedostavenia sa na apartmán, storno poplatok je vo výške 100% z ceny prvej noci.
 • Nevratné rezervácie neumožňujú vrátenie financií po ich zrušení. Pri rezervácii cez našu stránku však poskytujeme hosťom bezplatnú možnosť zmeny termínov rezervácie aj pri nevratných cenových podmienkach.

Aj napriek maximálnej snahe členov tímu Ambiente Apartments spracovať a potvrdiť rezervácie, spoločnosť si vyhradzuje právo relokalizovať hostí do apartmánu rovnakého typu a štandardu v špeciálnych prípadoch, ako je napríklad obdržanie viacerých rezervácií na rovnaký apartmán v rovnakom termíne (tzv. ‚overbooking‘). Vo výnimočných prípadoch Ambiente Apartments musí požiadať hostí o zrušenie rezervácie. V takomto prípade je refundovaná plná čiastka z ceny, ktorú hosť už za ubytovanie v Ambiente Apartmetns zaplatil.

5. Vybavenie a servis, ktoré zahŕňa cena ubytovania

 • Všetky apartmány sú plne zariadené a vybavené potrebnými elektrospotrebičmi a kuchynským riadom. Niektoré predmety, ako napríklad toaster, ventilátor, mobilná klíma, detská postieľka či stolička na kŕmenie, sú predmetom dostupnosti. Práve z toho dôvodu je potrebné vopred o dané predmety požiadať.
 • Iba základné toaletné potreby sú poskytnuté bezplatne hosťom pre ich pobyt.
 • Žiadne predmety nesmú byť z apartmánu odstránené či vyhodené.
 • Cena ubytovania zahŕňa posteľné prádlo, uteráky, televízne a internetové služby.

6. Strata majetku hosťa

Ambiente Apartments nie je zodpovedné za stratu alebo poškodenie osobných vecí hostí alebo za úrazy hostí či členov ich skupiny počas pobytu v apartmáne do takej miery, ak nie je za úraz, stratu alebo poškodenie vecí Ambiente Apartments priamo zodpovedné. Vozidlá sú zaparkované na parkovacích státiach Ambiente Apartments na vlastné riziko. Ambiente Apartments neposkytuje poistenie v takýchto prípadoch. Odporúčame preto, aby si hostia vopred vybavili cestovné poistenie, ktoré im môže zaručiť finančnú kompenzáciu v prípade straty alebo poškodenia majetku.

7. Právo vstúpiť do apartmánu

Ambiente Apartments si vyhradzuje právo vstúpiť do apartmánu v primeranom čase a z adekvátného dôvodu. Tieto zahŕňajú realizáciu nepredpokladaných a nutných náprav (v interiéri či exteriéri apartmánu), pravidelných revízii interiéru alebo prerábania exteriéru, ktoré si vyžadujú sprístupnenie apartmánu.