Zásady používania súborov cookie

Portál www.ambiente-apartments.com prevádzkuje spoločnosť Ambiente Serviced Apartments s. r. o., IČO: 44214481, so sídlom Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. SRO, vl. č.: 52720/B.

„Cookies“ sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pohodlnejšie.
Spoločnosť Ambiente Serviced Apartments s. r. o. používa cookies, aby sme Vám uľahčili používanie našej webovej stránky a Vy ste si mohli užívať výhody, ktoré Vám ponúka. Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Takto vieme, aký tovar na internete nakupujete a môžeme Vám ponúknuť produkt, ktorý hľadáte s akciovou cenou napr. formou pravidelného newsletteru.

Súbory cookie môžete pou­ží­vať alebo zma­zať podľa uvá­že­nie – pod­rob­nosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org.

Môžete vyma­zať všetky súbory cookie vo vašom zaria­dení a väč­šinu pre­hlia­da­čov nasta­viť tak, aby ste zne­mož­nili ich ukla­da­nie. Ak ich však zaká­žete nevieme zaru­čiť bez­chybné fun­go­va­nie por­tálu.

Na ambiente-apartments.com pou­ží­vame nie­koľko typov cookie — dočasné sa vymažú ako­náhle opus­títe naše stránky, trvalé zostanú vo vašom zaria­dení, kým neup­ly­nie ich plat­nosť alebo do ich ruč­ného vyma­za­nia.

Pre pre­vádzku sú naj­dô­le­ži­tej­šie základné súbory cookie, ktoré umož­ňujú pou­ží­va­nie hlav­ných fun­kcií, kto­rými sú napr. zapa­mä­ta­nie pri­hlá­se­nia, pred­vy­pl­ne­nie for­mu­lá­rov a pod.

Pre­vádz­kové súbory cookie nám pomá­hajú lep­šie vás spoz­nať a vďaka nim môžeme zlep­šiť náš obsah či dizajn. Slú­žia na ana­lýzu, zhro­maž­ďujú šta­tis­tické infor­mácie, uka­zujú nám, kde ste na našom webe klikli a akú stránku ste napo­sledy nav­ští­vili.

Funkčné súbory cookie nám pomá­hajú vylep­šiť funkč­nosť stránky. Pamä­tajú si, čo ste pri posled­nej náv­števe zme­nili a pri ďal­šej náv­števe tak nebu­dete musieť opäť meniť nasta­ve­nia, ktoré ste pred­tým zme­nili.

Reklamné súbory cookie pou­ží­vame na zobra­ze­nie obsahu reklám, ktoré sa pris­pô­so­bujú vašim záuj­mom a teda vám môžeme ponúk­nuť reklamy, ktoré by mohli byť pre vás zau­jí­mavé. Nám naopak pomá­hajú lep­šie zacie­liť priamu mar­ke­tin­govú komu­ni­ká­ciu a merať efek­tív­nosť reklam­ných kam­paní.

Na našej stránke môžete nájsť integ­ro­vaný obsah z iných webov, preto môžu byť počas pou­ží­va­nie našej webo­vej loka­lity vytvo­rené súbory cookie tre­tích strán, ktoré nepod­lie­hajú našej kon­trole. Je to naprí­klad v prí­pade ak pre­ze­ráte video z You­Tube alebo odkaz z Face­bo­oku či Twit­teru. Ak chcete vedieť, ako tieto tre­tie strany pou­ží­vajú súbory cookie, pre­čí­tajte si zásady ochrany súkro­mia a pou­ží­va­nie cookie týchto slu­žieb.